Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το σχολείο κατασκευάστηκε το 1985. Αποτελείται από το ισόγειο και δύο ορόφους. Στο σχολείο λειτουργούν 15 αίθουσες, μία αίθουσα για το 1ο Τμήμα Ένταξης και
μία υποτυπώδης αίθουσα για το 2ο, ενώ με παραβάν λειτουργεί το Τμήμα Υποδοχής, ένα εργαστήριο πληροφορικής, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Τρεις αίθουσες (α΄και β΄ορόφου) καθώς και η αίθουσα του 2ου ΤΕ είναι στεγασμένες σε χώρους που προήλθαν από κλείσιμο διαδρόμων. Στο ισόγειο υπάρχουν μία μεγάλη αίθουσα που χρησιμοποιείται ως γραφείο δασκάλων, μία ως γραφείο διευθυντή και μία ως υποδιευθυντή. Ο αύλειος χώρος είναι οριακά επαρκής.
Διαθέτει γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και σκάμμα. Το σχολείο διαθέτει κεντρική θέρμανση και σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν ανεμιστήρες. Υπάρχουν αποθηκευτικοί
χώροι, λεβητοστάσιο, ιατρείο, βεστιάριο,βιβλιοθήκη ,τουαλέτες και κυλικείο. Τέλος υπάρχει ειδική ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά δεν υπάρχει ανελκυστήρας. Τα τελευταία έντεκα χρόνια έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και έχει αναβαθμιστεί λειτουργικά και αισθητικά.
Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία χώρων για την ανάπτυξη θεματικών αιθουσών, όπως μουσικής, εικαστικών, φυσικής-χημείας, σίτισης (για τα παιδιά του
ολοήμερου προγράμματος, ιατρείου) κλπ. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με προβολείς παρουσιάσεων , υπολογιστές μόνιμα εγκατεστημένους με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει προβολέα παρουσίασης αλλά και ηχητικό σύστημα. Επίσης
υπάρχουν 3 φωτοτυπικά μηχανήματα. Για τις διοικητικές ανάγκες του σχολείου, χρησιμοποιούνται 4 υπολογιστές. Επίσης επαρκή είναι τα εποπτικά μέσα( χάρτες,
όργανα γεωμετρίας, φυσικής-χημείας, μουσικής, καλλιτεχνικών κλπ.). Υπάρχει επάρκεια επίπλων για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία.
Ο Δήμος και ο Σύλλογος Γονέων ενισχύουν οικονομικά το σχολείο, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας μέσα σε κλίμα αλληλοκατανόησης και σεβασμού της προσωπικότητας των μαθητών ( ζητούμενο είναι πάντως ο ενεργός ρόλος των μαθητών στη συνδιαμόρφωση του πλαισίου και κανονισμού λειτουργίας της τάξης ), χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος, ενώ καταγράφουν σε μεγάλο βαθμό συστηματικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης των μαθητών, τα οποία τους τα κοινοποιούν ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντάς τους.
Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθητών, ενώ
αναπτύσσονται και δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του μαθητικού πληθυσμού, τα σχολικά εγχειρίδια και την ποιότητα του προγράμματος σπουδών
σχεδιάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό (έως άριστο) τη θεώρηση της ύλης σε ετήσια βάση και προγραμματίζουν τη διδασκαλία των ενοτήτων.
Καθορίζουν τους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους αξιοποιώντας κατάλληλα: την ώρα διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού.
Εφαρμόζουν ποικίλα οργανωτικά σχήματα στην τάξη (εξατομικευμένη/ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που διαθέτει το σχολείο στο έπακρο. Ανατίθενται εργασίες που επεκτείνουν τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι οποίες ελέγχονται, αξιολογούνται και γίνονται αντικείμενο συζητήσεων όπου διατυπώνονται προβληματισμοί και υποστηρίζονται προσωπικές απόψεις εκπαιδευτικών – μαθητών.
Σημεία προς βελτίωση
Κάθε χρόνο, το σχολείο μας στελεχώνεται σε μεγάλο βαθμό με αναπληρωτές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργηθούν δυνατές σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
Για τον ίδιο λόγο, η παροχή εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των μαθητών εμφανίζουν κενά εξαιτίας της μονοετούς παρουσίας των αναπληρωτών συναδέλφων στο σχολείο μας.
Οι σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών πάντα επιδέχονται βελτιώσεις, ιδιαίτερα τη χρονιά που πέρασε λόγω πανδημίας, όπου η δια ζώσης εκπαίδευση χρονικά ήταν
ελάχιστη. Προτείνουμε να εφαρμοστούν εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας (εναλλαγή ρόλων, καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαπραγμάτευση,
διάλογος, συνεργασία). Στα πλαίσια της εφαρμογής των εναλλακτικών μεθόδων προτείνεται η μείωση της ύλης. Κρίνεται αναγκαία η πλήρης και έγκαιρη στελέχωση του σχολείου με το προσωπικό που απαιτείται.
Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών
Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης
Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/-τριών και μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις εφόσον επιτραπούν αφού προς το παρών
έχουν αποκλειστεί λόγω της πανδημίας
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Με όραμα ένα σχολείο όμορφο (αισθητικά), σύγχρονο (ρεύματα της εποχής, τεχνολογία), ικανό και δημιουργικό (στελέχη) έγινε αρχικά ο προγραμματισμός, που
υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ακόμα κι όταν δεν επαρκούσαν τα οικονομικά του σχολείου, χάρη στη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία εκπαιδευτικών και
γονέων.
Το διοικητικό έργο ολοκληρώθηκε επαρκώς χάρη στον υπερβάλλοντα ζήλο του διευθυντή και υποδιευθυντών και ενίοτε και των εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν σε ότι τους ζητήθηκε στα πλαίσια της διοίκησης και οργάνωσης του σχολείου.
Η κατανομή των εργασιών στους εκπαιδευτικούς έγινε σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις ικανότητες, τις εμπειρίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.
Σημεία προς βελτίωση
Κρίνεται αναγκαία η προστασία του χώρου του σχολείου, η προτεραιοποίηση των στόχων που θα τεθούν σε επόμενα σχέδια δράσης καθώς και η μεγαλύτερη
εξωστρέφεια με τη διάχυση των καλών πρακτικών του σχολείου.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Η σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι πολύ ικανοποιητική. Στο σχολείο υπηρετούν κυρίως μόνιμοι, έμπειροι και επιστημονικά και παιδαγωγικά
καταρτισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι επιμορφώνονται αδιαλείπτως και αναπτύσσουν ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες (καινοτόμα
προγράμματα κ.λ.π.), όπως προκύπτει από το αρχείο του σχολείου και το ερωτηματολόγιο. Λειτουργεί στο σχολείο τάξη υποδοχής, τμήμα ένταξης, παρέχεται
ενισχυτική διδασκαλία, ενώ υπάρχει συνεργασία με το τοπικό ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγο και κοινωνιολόγο.
Σημεία προς βελτίωση
Είναι αναγκαίο αλλά και ζητούμενο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλίες της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου δεν αρκούν να καλύψουν την ανάγκη αυτή.
Προτείνεται:
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα
σχολεία εφόσον αρθούν οι περιορισμοί λόγω Covid-19
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ

You May Also Like