Ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας

2ο 12/θ. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κω

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1:

Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Τίτλος: Ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας

Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης

Η ολομέλεια, με βάση τα αποτελέσματα της Γενικής εκτίμησης, διαπιστώνει πολύ καλή λειτουργία στο σχολείο μας. Θεωρώντας όμως ότι η επισταμένη αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη των καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία θα συντείνει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, αποφασίζει ομόφωνα, στα πλαίσια του Τομέα1: «Μέσα και Πόροι» και του Δείκτη: 1.1 «Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι», τη διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την εξ αρχής ανάπτυξη της Ιστοσελίδας του σχολείου.

                                  

2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης, με δεδομένη την έγκαιρη στελέχωση του σχολείου, αναμένεται να αναδείξει τις καλές πρακτικές του σχολείου, να υποστηρίξει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών, μεταξύ σχολείου-γονέων, καθώς και να συμβάλλει θετικά στην οργάνωση και τον συντονισμό της σχολικής ζωής.

3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου

Αξιοποιούνται δεδομένα του σχολείου (τεχνογνωσία ανθρώπινου δυναμικού, σχολικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις) που μπορούν να υποστηρίξουν τη δράση.

Β. Σκοπός ? στόχοι του σχεδίου δράσης

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης

Η ανάπτυξη, η βελτίωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

?  Βελτίωση υπάρχοντος δικτυακού τόπου ? ιστοσελίδας του σχολείου

?  Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές

?  Υποστήριξη εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών

?  Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω της ιστοσελίδας.

?  Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία

Γ. Κριτήρια επιτυχίας της δράσης

?  Οι μαθητές συνεργάζονται αποτελεσματικά ? με την καθοδήγηση των δασκάλων τους ? για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συνεχή ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου του σχολείου, ώστε το περιεχόμενό του να είναι επίκαιρο.

?  Αναβαθμισμένη, λειτουργική και ενημερωμένη ιστοσελίδα του σχολείου. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα μαθήματα να μπορούν να υποστηρίζονται και ηλεκτρονικά μέσω της ανάρτησης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική ιστοσελίδα.

?  Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, στο μέτρο του δυνατού, να χρησιμοποιούν λειτουργίες που παρέχονται από τη σχολική ιστοσελίδα για την μεταξύ τους ? σύγχρονη και ασύγχρονη – επικοινωνία και συνεργασία (forum, chat, e-mail κ.λπ.), αλλά και για την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του σχολείου.

?  Δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου τόσο για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, όσο και για τις δραστηριότητες της μαθητικής κοινότητας και του Συλλόγου Γονέων.

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης

α. Προετοιμασία της δράσης

Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας (στόχοι, εύρος της πρόσβασης και χρήσης κ.λπ.) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οργάνωση ομάδων (σχεδιασμού, συγκέντρωσης υλικού, συγγραφής κειμένων, προγραμματισμού). Ορισμός διαχειριστή ιστοσελίδας με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Ενημέρωση από υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για το τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας και τις δυνατότητες μιας ιστοσελίδας, καθώς και για τους διαθέσιμους πόρους και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν.

β. Επιμόρφωση-ενημέρωση εκπαιδευτικών ? μαθητών

Επιμόρφωση-ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου σε θέματα κατασκευής και ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας (χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού). Εκπαίδευση του διαχειριστή στη δημιουργία και συντήρηση σχολικών ιστοσελίδων από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής, υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ.

γ. Σχεδιασμός ιστοσελίδας (δομή και περιεχόμενο)

Η ομάδα σχεδιασμού (εκπαιδευτικοί και μαθητές) συνεδριάζει και καταγράφει στο ημερολόγιο τις προτάσεις της σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ενημερώνει τις υπόλοιπες υποομάδες.

δ. Συγκέντρωση υλικού ? συγγραφή κειμένων

Η ομάδα επιλογής υλικού έχει στην ευθύνη της τη συγκέντρωση έτοιμου υλικού και κειμένων που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικά κείμενα κ.λπ). Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και καταγράφει στο ημερολόγιο το υλικό που έχει ήδη συγκεντρώσει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάστημα.

ε. Δημιουργία (προγραμματισμός) και δημοσίευση ιστοσελίδας

Αποτελεί την κύρια ευθύνη του διαχειριστή.

στ. Διαχείριση και αναβάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Πραγματοποιείται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας με ευθύνη όμως του υπεύθυνου της ιστοσελίδας-Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας μπορεί να προτείνει στον υπεύθυνο νέες προσθήκες/αλλαγές στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα άμεσα τον διαχειριστή για τις αλλαγές στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

2. Οργανωτικές δομές

?  Υπεύθυνος εφαρμογής της δράσης θεωρείται λόγω θέσης ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Συντονίζει τις επιμέρους ομάδες, παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση απόκλισης φροντίζει για την ανατροφοδότηση των ομάδων εργασίας. Αποτελεί μαζί με τον διαχειριστή τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιμέρους ομάδων.

?  Ο διαχειριστής της σχολικής ιστοσελίδας ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Διαχειριστής μπορεί να είναι ο υπεύθυνος εργαστηρίου, άλλος εκπαιδευτικός Πληροφορικής της σχολικής μονάδας ή οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός με καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ για δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας. Καταχωρεί τις αλλαγές και φροντίζει για την τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας.

?  Την ανάπτυξη και λειτουργία της ιστοσελίδας υποστηρίζουν και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής με τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ της Διεύθυνσης που ανήκει το σχολείο:

α. με την ενημέρωση που παρέχουν για τους διαθέσιμους πόρους, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει στη σχολική μονάδα το ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) και

β. με τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση των μελών στης σχολικής κοινότητας σε θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας.

?  Ο Σύλλογος Γονέων υποστηρίζει τη δράση διευκολύνοντας την ενημέρωση των μελών του για τις δυνατότητες που τους δίνει η ιστοσελίδα και για τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου.

3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης

Το σχέδιο δράσης μπορεί να υλοποιηθεί και χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση στους χώρους και το τακτικό πρόγραμμα του σχολείου. Πιθανές ενέργειες αφορούν σε αξιοποίηση μαθημάτων του ΑΠΣ, συνεργασίες εκπαιδευτικών με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής και συνδιδασκαλία στο μάθημα της Πληροφορικής. Η ιστοσελίδα μπορεί να ενημερώνεται ? επικαιροποιείται από οποιοδήποτε υπολογιστή του σχολείου που διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό και σύνδεση στο διαδίκτυο (γραφείο διευθυντή, γραφείο καθηγητών, σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήριο Πληροφορικής).

Για τις ενημερωτικές ? επιμορφωτικές συναντήσεις όμως, χρειάζεται να δεσμευτεί το εργαστήριο Πληροφορικής.

Ε. Πόροι ? μέσα του σχεδίου δράσης

1. Ανθρώπινο δυναμικό

?  Εκπαιδευτικοί με καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ για δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας

?  Όλοι οι εκπαιδευτικοί για τον σχεδιασμό, τη συγκέντρωση υλικού, τη συγγραφή κειμένων και τη συνεχή ανατροφοδότηση με υλικό

?  Μαθητές / μαθήτριες για τον σχεδιασμό, συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμένων και προγραμματισμό

?  Γονείς

?  Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

?  Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ

2. Χρόνος

Ορισμένες ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης (παραγωγή κειμένων ? υλικού, δημοσίευση, ενημέρωση, επικαιροποίηση) μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του σχολικού χρόνου. Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδας απαιτείται αρκετός χρόνος ιδιαίτερα από τον διαχειριστή ανάλογα πάντα με την εμπειρία και την εξοικείωσή του σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι τακτικές (π.χ. μια φορά την εβδομάδα) συναντήσεις επιμέρους ομάδων εργασίας που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, για την ενημέρωση και την επιμόρφωση- εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μαθητών και ενδεχομένως γονέων θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος που θα προγραμματιστεί ανάλογα με τον αριθμό των συναντήσεων και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

3. Υλικοτεχνική υποδομή

?  Εργαστήριο Πληροφορικής με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ή τουλάχιστον 1 υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο)

?  Μέσα αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd, κ.τλ.) για μεταφορά αρχείων

?  Λογισμικό κατασκευής και λειτουργίας ιστοσελίδας

4. Οικονομικοί πόροι

?  Κόστος αγοράς μέσων αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd κ.τλ)

?  Πιθανό κόστος αγοράς υπολογιστή

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

?  Ημερολόγια ομάδων εργασίας, πρακτικά συνεδριάσεων, δελτία παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων

?  Πρωτόκολλο παράδοσης και ανάρτησης κειμένων και υλικού στην ιστοσελίδα, ημερολόγιο κίνησης της ιστοσελίδας

6. Πηγές

Η ομάδα δράσης συνιστάται να αναζητήσει το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών ιστοσελίδων, έρευνες σχετικές με τη δομή και το περιεχόμενο σχολικών δικτυακών τόπων, καθώς και καλές πρακτικές από βραβευμένους εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς τόπους, όπως οι ακόλουθοι:

Αποτελέσματα 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων (2010)

Δημοτικά

1. 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου (http://11dim-evosm.thess.sch.gr/)

2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας (http://1dimsar.eduportal.gr/)

3. 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (http://4dim-iliou.att.sch.gr/)

4. Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής (έπαινος) ? (http://dim-meg-panag.chal.sch.gr/index.html)

5. Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγούλας Πύργου (έπαινος) ? (http://dim-karat.ilei.sch.gr/)

6. 60ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (έπαινος) ? (http://60dim-patras.ach.sch.gr/)

Γυμνάσια

1. 14ο Γυμνάσιο Λάρισας (http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal/)

2. Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών (http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/)

3. Γυμνάσιο Ερεσού Λέσβου (http://gym-eresou.les.sch.gr/)

4. 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης (έπαινος) ? (http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/)

5. 38ο Γυμνάσιο Αθήνας (έπαινος) ? (http://38gym-athin.att.sch.gr/)

6. 9ο Γυμνάσιο Πειραιά (έπαινος) ? (http://9gym-peiraia.att.sch.gr/)

Λύκεια

1. Γενικό Λύκειο Κονταριώτισσας (http://www.lykeio-kontariotissas.gr/ )

2. 5ο ΣΕΚ Γ΄Αθήνας (Ιλίου) ? (http://www.5sek.gr/)

3. 2ο Ενιαίο Λύκειο Γέρακα (http://2lyk-gerak.att.sch.gr/)

4. 22ο Ενιαίο Λύκειο Αθήνας (έπαινος) ? (http://22lyk-athin.att.sch.gr/)

5. Ενιαίο Λύκειο Ν. Σμύρνης Πειραμ. Ευαγγελικής Σχολής (έπαινος) ? (http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/)

6. 1ο ΕΠΑ.Λ Γλυφάδας (έπαινος) ? (http://1epal-glyfad.att.sch.gr/)

Σημειώνεται ότι η αναφορά στην καλή πρακτική δεν σχετίζεται τόσο με την κατάταξη των σχολείων ή τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, όσο με την διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη δημι-ουργία της ιστοσελίδας.

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης

Διαδικασίες υλοποίησης

1ο τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

2ο τρίμ.

Δεκ-Φεβ

3ο τρίμ.

Μαρ-Μαι

Ενέργειες προετοιμασίας της δράσης

?

Σχεδιασμός ιστοσελίδας

?

Ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου στο χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού

?

?

Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφή κειμένων

?

?

Δημιουργία και δημοσίευση ιστοσελίδας

?

?

Διαχείριση, αναβάθμιση και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας

?

Παρακολούθηση-ανατροφοδότηση της δράσης

?

?

?

Αξιολόγηση της δράσης

?

Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης

Ζ1. Παρακολούθηση ? ανατροφοδότηση ενεργειών

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης εισηγείται ο Διευθυντής και εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων μαζί με τη σύνθεση των ομάδων και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους. Η πρόοδος της δράσης και η πορεία των ενεργειών των επιμέρους ομάδων εργασίας παρακολουθείται με οδηγό αυτό το σχέδιο και το πλάνο εργασιών από μια συντονιστική ομάδα με επικεφαλής τον Διευθυντή. Για την ενδιάμεση αποτίμηση της πορείας των εργασιών ορίζονται εκ των προτέρων τακτικές συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας.

α. Όλες οι ενέργειες από την ενημέρωση για τη διαθέσιμη υποδομή μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας ελέγχονται από το ημερολόγιο της ομάδας εργασίας, τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και το χρονοδιάγραμμα εργασιών με τις σχετικές προθεσμίες.

β. Ο ρυθμός επεξεργασίας και το θεματολόγιο των κειμένων και του υλικού που προορίζεται για ανάρτηση παρακολουθούνται με κριτήριο το βασικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας και τη συχνότητα ενημέρωσής της.

γ. Η αρμόδια ομάδα εργασίας παρακολουθεί και καταγράφει στο ημερολόγιό της αν το πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων και ενημερώσεων εξελίσσεται ομαλά βάσει χρονοδιαγράμματος. Καταγράφονται επίσης τυχόν δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισής τους.

δ. Βασικά σημεία ελέγχου της προόδου της δράσης είναι η δημοσίευση της ιστοσελίδας και στη συνέχεια οι τακτικές ενημερώσεις της, όπως έχουν σχεδιαστεί στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η συντονιστική ομάδα παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών και ανατροφοδοτεί τις ομάδες εργασίας με προτάσεις για την υπέρβαση τυχόν δυσκολιών.

Ζ2. Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης

Στόχος 1: Ανάπτυξη ή βελτίωση υπάρχοντος δικτυακού τόπου ? ιστοσελίδας του σχολείου.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

O στόχος ελέγχεται ως προς την ανάπτυξη ή αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής και ως προς τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και την ανατροφοδότησή της με κείμενα και υλικό.

Στόχος 2: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Από τη συστηματική παρατήρηση των εκπαιδευτικών, τις σχετικές καταγραφές στο ημερολόγιο και το αποτέλεσμα που έχει παραχθεί μπορεί να διαφανεί αν οι μαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και αν έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες.

Στόχος 3: Υποστήριξη εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Από την πρόσβαση στη σχολική ιστοσελίδα διαπιστώνεται αν όλα τα μαθήματα υποστηρίζονται και ηλεκτρονικά μέσω της ανάρτησης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Από ερωτηματολόγια μαθητών διαφαίνεται αν χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται μέσα από τη σχολική ιστοσελίδα.

Στόχος 4: Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω της ιστοσελίδας.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η εκπλήρωση του στόχου διαπιστώνεται από τις ώρες ενημέρωσης, την πρόσβαση στην ιστοσελίδα για χρήση εκπαιδευτικού υλικού, τη συχνότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους. Στοιχείο για την αποτίμηση του στόχου αποτελεί επίσης το πρωτόκολλο που τηρεί ο διαχειριστής για τις ανακοινώσεις, τις συνεργατικές δραστηριότητες (μεταξύ σχολείου και γονέων) που προβλήθηκαν στην ιστοσελίδα, καθώς και παντός τύπου υλικό που δόθηκε για ανάρτηση από μαθητές και γονείς.

Στόχος 5: Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η αποδοχή της ιστοσελίδας από το κοινό διαπιστώνεται από την επισκεψιμότητά της και από τις παρατηρήσεις για τη λειτουργικότητα (προσβασιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, φιλική διεπαφή) και το περιεχόμενό της.

Η αποδοχή της ιστοσελίδας και η επιτυχία του στόχου αναδεικνύονται επίσης από:

?  τους ενσωματωμένους «υπερδεσμούς» (Hyperlinks) που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας με τοπικούς κοινωνικούς φορείς (Δήμος, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ά.) και με θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης (Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Γραφεία Αγωγής Υγείας κ.ά.)

?  τις επαφές που είχε η σχολική μονάδα με τους προαναφερθέντες φορείς

?  τις δραστηριότητες που ανέπτυξε σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς, οι ο-ποίες ανακοινώθηκαν και προβλήθηκαν στη συνέχεια στην ιστοσελίδα.

Η. Έκθεση αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης

Παρατίθεται η έκθεση με τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης στην οποία περιλαμβάνονται θέματα, όπως: διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των ομάδων εργασίας, διευθέτηση προβλημάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας, παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεις του σχεδίου, επιδράσεις σε διάφορους δείκτες, βαθμός ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, γενική εκτίμηση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης, προοπτικές.

You May Also Like