Μαθητικό Δυναμικό

 

Σχολικό έτος 2017-2018

Μαθητικό δυναμικό 2ου 12/θ. Δημοτικού Σχολείου Κω
Τμήμα αγόρια κορίτσια σύνολο
Α1 13 12 25
Α2 15 10 25
Β1 11 10 21
Β2 11 11 22
Β3 11 9 20
Γ1 10 15 25
Γ2 10 15 25
Δ1 9 11 20
Δ2 12 8 20
Δ3 8 11 19
Ε1 16 9 25
Ε2 16 8 24
ΣΤ1 7 7 14
ΣΤ2 11 14 25
ΣΤ3 11 14 25
 ΣΥΝΟΛΑ 171 164 335