Μαθητικό Δυναμικό

 

Σχολικό έτος 2017-2018

Μαθητικό δυναμικό 2ου 12/θ. Δημοτικού Σχολείου Κω
Τμήμα αγόρια κορίτσια σύνολο
Α1 10 10 20
Α2 10 11 21
Α3 12 8 20
Β1 11 14 25
Β2 12 12 24
Γ1 9 11 20
Γ1 12 8 20
Γ3 9 13 22
Δ1 14 8 22
Δ2 15 8 23
Ε1 7 7 14
Ε2 10 14 24
Ε3 12 12 24
ΣΤ1 14 12 26
ΣΤ2 16 9 25
 ΣΥΝΟΛΑ 173 157 330