Αποδοχή δωρεάς

Πρακτικό Νο 23 (27-3-2017)

Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς»

 Στην Κω και στο Γραφείο του 2ου 12/θ Δημ. Σχολείου Κω συνήλθε, σήμερα Δευτέρα και ώρα 13:15΄, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, για να αποφασίσει για το παραπάνω θέμα.

Στην αρχή ο διευθυντής εισηγήθηκε το θέμα ανακοινώνοντας στον Σύλλογο την πρωτοβουλία του «Ομίλου Αθλοπαιδιών Κω» και της γαλακτοβιομηχανίας ΛΙΜΠΕΡ, που παράγει τα προϊόντα «Απλώς», να επισκεφτούν το σχολείο μας την Πέμπτη 23-3-2017 και να μας δωρίσουν τέσσερις (4) μπάλες ποδοσφαίρου και αντίστοιχες Διακριτικές Μπλούζες Αθλητών.

Τόνισε τον θετικό χαρακτήρα της δωρεάς, αφού με το υλικό αυτό μόνο όφελος θα υπάρξει στη διαδικασία της Φυσικής Αγωγής των παιδιών μας και κάλεσε τους συναδέλφους να αποδεχθούμε τη δωρεά.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία εξήραν την πρωτοβουλία αυτή που δείχνει την κοινωνική ευαισθησία τόσο της επιχείρησης «ΛΙΜΠΕΡ» όσο και του «Ομίλου Αθλοπαιδιών Κω» και, με δεδομένο τον θετικό της χαρακτήρα, αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:

  • Να αποδεχτούμε τη δωρεά.
  • Ο Διευθυντής του σχολείου να ευχαριστήσει αρμοδίως τους δωρητές.
  • Το ίδιο το γεγονός και οι ευχαριστίες μας να ανακοινωθούν στους μαθητές και τους γονείς και, παράλληλα, να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του σχολείου

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο  Δ/ΝΤΗΣ

Τ.Σ.

Υπογραφή

Κως, 27-3-2017

Ακριβές  αντίγραφο

Ο  Δ/ΝΤΗΣ

Γαμβρέλλης Χρήστος

Οι Δάσκαλοι

Υπογραφές

You May Also Like